టీత్ సెన్సిటివిటీ ఎందుకు వస్తుంది ?

  • Home
  • టీత్ సెన్సిటివిటీ ఎందుకు వస్తుంది ?

టీత్ సెన్సిటివిటీ ఎందుకు వస్తుంది ?

Teeth sensitivity can be caused by enamel erosion, gum recession, tooth decay, cracked teeth, or exposed tooth roots. Common triggers include hot, cold, sweet, or acidic foods and beverages.